Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

ALKH podporuje postup Rady ČSH

ALKH souhlasí s usnesením Rady ČSH ze dne 17. 11. 2017, kterým jednomyslně schválila svolání mimořádné Konference ČSH a podporuje její konání.

Asociace ligových klubů házené zcela respektuje usnesení Rady ČSH ze dne 17. 11. 2017, kterým jednomyslně schválila svolání mimořádné Konference ČSH a podporuje její konání v termínu, místě a s navrženým programem tak, jak bylo ze strany Rady ČSH usnesením schváleno.

Rada ČSH předložila Exekutivě ČSH v souladu s ustanovením čl. XI odst. 11.4. Stanov ČSH žádost na svolání mimořádné Konference ČSH s termínem konání 10. 3. 2018 v Olomouci. Žádost o svolání obsahuje návrh programu jednání mimořádné Konference ČSH, a to včetně odvolání (abdikace) členů stávající Exekutivy ČSH, volby nového prezidenta ČSH a volby nové Exekutivy ČSH.

Exekutiva ČSH projednala tuto žádost na svém 24. jednání dne 1. 12. 2017 se závěrem, že svolává řádnou Konferenci ČSH na den 23. 6. 2018 v Praze s tím, že na 24. 6. 2018 rezervovala stejné místo pro případnou mimořádnou Konferenci ČSH a následně na 25. (mimořádném) jednání dne 18. 12. 2017 konstatovala, že svolává mimořádnou Konferenci ČSH na den 23. 6. 2018 v Praze. Exekutiva ČSH při svém rozhodování zcela opomenula fakt, že je Rada ČSH složena ze zástupců všech krajských svazů házené a zástupců mužských a ženských ligových klubů, a proto její usnesení vyjadřuje vůli většiny členů ČSH. Už jen z tohoto důvodu by mělo být ze strany Exekutivy ČSH bez výhrad respektováno.

Asociace ligových klubů házené je toho názoru, že projednání žádosti ze strany Exekutivy ČSH nebylo provedeno v souladu se Stanovami ČSH, vnitřními předpisy ČSH a zákonnými předpisy, a to především z těchto důvodů:

  • Rada ČSH využila svého práva daného čl. XI odst. 11.4 Stanov ČSH a usnesla se na nutnosti svolání mimořádné Konference ČSH, a to včetně termínu konání, místa konání a programu jednání. Exekutiva ČSH je povinna plně respektovat usnesení tohoto orgánu a v souladu s čl. XI odst. 11.4 Stanov ČSH a při dodržením zásad uvedených v čl. XI odst. 11.6 Stanov ČSH a rovněž v § 249 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mimořádnou Konferenci ČSH v tomto termínu, místě a s navrženým programem svolat.
  • Z konstrukce předmětných ustanovení Stanov ČSH a rovněž ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. vyplývá, že obsahově určuje mimořádnou Konferenci ČSH ten, kdo její svolání iniciuje, tedy v tomto případě Rada ČSH. Exekutiva ČSH zde sehrává čistě roli organizační, je tedy povinna mimořádnou Konferenci ČSH svolat podle obsahu obdržené žádosti, tedy nejen dle navrženého programu jednání, ale logicky také v požadovaném termínu a místě jednání.
  • Vzhledem k tomu, že Exekutiva ČSH při svolání mimořádné Konference ČSH nerespektovala předložený návrh Rady ČSH, porušila svoji povinnost, a je tedy po uplynutí stanovené třicetidenní lhůty možné svolat mimořádnou Konferenci ČSH v souladu s ustanovením čl. XI odst. 11.4 ze strany Rady ČSH nebo předsedy Rady ČSH.

Nadto uvádíme:

  • Ze zápisů z jednání Exekutivy č. 24 a 25 není patrné, zda byla při svolání těchto jednání naplněna povinnost informovat o programu jednání dle ustanovení čl. I odst. 2 Zásad jednání Exekutivy ČSH, neboť tento bod není jednoznačně uveden ani v programu jednání. Označení „Projednání aktuálního stavu“ je zavádějící a nevypovídá o skutečné náplni projednávaného bodu. Současně pak z uvedených zápisů nevyplývá, zda byl program jednání přítomnými členy v souladu s ustanovením čl. X odst. 10.2 Stanov ČSH a čl. IV odst. 2 Zásad jednání Exekutivy ČSH schválen a nebyla tak porušena povinnost dle ustanovení čl. I odst. 4 Zásad jednání Exekutivy ČSH. V případě, že o programu jednání bylo hlasováno, bylo pak zcela nepochybně porušeno ustanovení čl. V odst. 4 Zásad jednání Exekutivy ČSH, neboť v zápise u programu jednání není uvedeno, jaký byl poměr tohoto hlasování a jak jednotliví členové hlasovali.
  • Závěry, které směrem k předložené žádosti přijala Exekutiva ČSH na svých jednáních č. 24 a 25, jsou zcela zmatečné, není z nich jasné, zda svolala řádnou Konferenci ČSH na základě vlastního rozhodnutí nebo mimořádnou Konferenci ČSH na základě podnětu Rady ČSH, neboť v čase poslední usnesení neruší usnesení předcházející (konání mimořádné Konference bylo navíc původně předjímáno v jiném termínu, a to 24. 6. 2018). Není také patrné, v čem by mohl být výzva Rady ČSH v rozporu se Stanovami ČSH nebo na jakou rozhodovací praxi se Exekutiva ČSH ve svém závěru odkazuje. Skutečnosti uvedené v zápisech z jednání jsou rovněž zaznamenány v rozporu s ustanovením čl. V odst. 4 Zásad jednání Exekutivy ČSH, neboť ani zde není uvedeno, jaký byl u usnesení poměr hlasování a jak jednotliví členové hlasovali. Zveřejněné oznámení Exekutivy ČSH o svolání řádné či mimořádné Konference ČSH je tak v každém případě neplatné a lhůta dle čl. XI odst. 11.4 Stanov ČSH, ve které měla Exekutiva ČSH reagovat na podnět ČSH, tak nebyla dodržena.

Vzhledem k výše uvedenému Asociace ligových klubů házené na svém jednání dne 19. 12. 2017 jednomyslně odsouhlasila, že postup Exekutivy ČSH byl v rozporu se Stanovami ČSH a žádá Radu ČSH, aby svolala mimořádnou Konferenci ČSH v původně navrženém termínu.

 

pdf.png

dopis odeslaný Radě ČSH

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Online přenosy


Partneři